Vraag

In ons voorlopig koopcontract zijn 2 artikelen opgenomen die vragen bij ons oproepen of dit niet heel nadelig voor ons is: 2.2. Indien de overdrachtsbelasting voor rekening van koper komt en de heffingsgrondslag wordt verminderd door toepassing van artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR), zal koper aan verkoper wel/niet uitkeren het verschil tussen enerzijds de overdrachtsbelasting die zonder toepassing van artikel 13 WBR verschuldigd zou zijn en anderzijds de werkelijk verschuldigde overdrachtsbelasting (hierna te noemen: 'art. 13-verschil'). Indien het art. 13-verschil aan verkoper wordt uitgekeerd, dan zal koper daarover (ook) overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Partijen spreken af dat de over het art. 13-verschil verschuldigde overdrachtsbelasting in mindering wordt gebracht op het aan verkoper uit te keren art. 13-verschil. Hiermee wordt bewerkstelligd dat het totaalbedrag dat koper betaalt aan overdrachtsbelasting vermeerderd met het aan verkoper uit te keren art. 13-verschil gelijk zal zijn aan het bedrag dat koper aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn geweest zonder toepassing van artikel 13 WBR. Indien partijen overeenkomen dat het genoemde verschil aan verkoper wordt uitgekeerd zal dit via de notaris gelijktijdig met de betaling van de koopsom plaatsvinden. artikel 22 Nadere afspraken Indien de kosten die door de notaris in rekening zullen worden gebracht en die verband houden met de aflossing van overbruggingsleningen en/of aflossing en doorhaling van verkopers hypothek(en)en/of beslagen die op het verkochte rust(en),meer bedragen dan: - € 25,- per telefonische overboeking; - € 175,-* per akte van gehele doorhaling inclusief opvragen van een aflosnota; - € 200,-* per akte van gedeeltelijke doorhaling inclusief opvragen van een aflosnota (alle bedragen zijn inclusief BTW en de twee laatstgenoemde bedragen tevens inclusief kadastraal recht), dan zal de koper dit meerdere voor zijn rekening nemen. Deze extra kosten zal de notaris op de afrekening ter zake van de levering direct doorberekenen aan de koper. Dit artikel is tevens van toepassing indien er administratiekosten, kantoorkosten en/of beheerkosten in rekening gebracht worden. Genoemde kosten zijn gebaseerd op bedragen zoals die algemeen en redelijkerwijs door notarissen bij een verkopende partij in rekening worden gebracht voor de betreffende verrichtingen. Indien de door de koper aangewezen notaris voor de betreffende verrichtingen meer aan kosten in rekening brengt dan genoemde bedragen, komt het meerdere voor rekening en risico van koper. * (kosten van inschrijving ad € 50,- (wordt niet belast met BTW) niet inbegrepen).Bij artikel 2.2: Waarom krijgt de tegenpartij het geld wanneer toch blijkt dat ik minder overdrachtsbelasting moet betalen? Waarom krijgen wij dan niet dat geld? Bij artikel 22: Houdt dit in dat waarschijnlijk wij als koper veel meer moeten bijdragen aan de notaris? En is dit gebruikelijk? Daarnaast staat in het contract onder artikel 6.11 dat de woning is nagemeten conform de NEN 2580 richtlijnen. Dit is alleen niet gebeurd omdat we onderhands het huis hebben gekocht. Wij vinden dit niet heel erg, maar is het later wanneer wij het huis weer verkopen nadelig voor ons dat dit niet gebeurd is of in andere zin nadelig voor ons? Alvast bedankt voor uw moeite en reactie!Met vriendelijke groeten,Renske Riedhorst

Antwoord

2.2 is een standaard voorwaarde. Dit houdt in dat als de verkoper de woning recentelijk aan heeft gekocht zij vergoeding krijgen voor de kosten koper. In het koopcontract staat dit altijd op 'wel' of is het doorgestreept. Ook het artikel omtrent notaris word vaak gehanteerd en heeft te maken met dat de verkoper niet teveel betaalt. Wanneer de notaris teveel vraagt, dienen zij extra te betalen. Doorgaans komt het niet zover en zij kunnen de notaris vragen of ze binnen deze tarieven blijven. Dat de woning niet is gemeten is ook geen probleem. Uiteindelijk is dit een standaard akte zonder hele bijzondere zaken.

Datum beantwoord: donderdag 26 maart 2020